​​Jawatankuasa Tertinggi Regata Brunei Darussalam 2013


Penasihat

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar

Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Paduka Awang Haji Hazair Bin Haji Abdullah

Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Pengerusi Bersama

 Yang Dimuliakan Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof

Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Datin Paduka Hajah Adina binti Othman

Timbalan Menteri

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

 

Timbalan Pengerusi Bersama

 Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Majid bin Mangarshah

Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dato Paduka Dr. Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin

Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dato Paduka Haji Mohd Hamid bin Haji Mohd Jaafar

Setiausaha Tetap

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Dayang Hajah Normah Suria Hayati Binti PJDSMDSU (Dr) Haji Mohd Jamil Al-Sufri

Setiausaha Tetap

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Roslan bin Haji Taja'ah

Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Ismail bin Haji Abdul Manap

Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Mohd Riza bin Dato Paduka Haji Mohd Yunus

Timbalan Setiausaha Tetap

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Yang Mulia Awang Haji Ismail bin Pehin Orang Kaya Pekerma Setia Dato Paduka Haji Hashim

Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

 

Timbalan Setiausaha Bersama

Yang Mulia Pengiran Haji Ali bin Pengiran Haji Othman

Pegawai Pentadbir Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Jamain bin Momin

Pegawai Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Pengiran Haji Abdul Rahman bin Pengiran Seri Indera Pengiran Haji Ismail

Pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan

 

Yang Mulia Pengiran Haji Mohiddin bin Pengiran Badaruddin

Pegawai Pentadbir Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Madli bin Mohd Yussof

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Pengiran Harun bin Pengiran Haji Aliuddin

Pengarah Dasar dan Pentadbiran

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Yang Mulia Awang Haji Ahmad Baihaki bin POKDG Hj Mohd Taha

Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Penolong Setiausaha

Yang Mulia Dayang Hajah Samsiah binti Haji Sion

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Wardi bin Haji Mohammad Ali

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia  Awang Haji Abdul Hamid bin Dato Paduka Haji Abdullah

Penolong Pegawai Daerah Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Awang Haji Afero Eswandy bin Haji Mohammad

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Azmi bin Haji Abdul Rahim

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Shahrul Jeffri bin Dato Paduka Haji Ibrahim

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Musa bin Haji Awang Bagol

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Mohammad Mastika Marhalim bin Haji Hashim

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Sueb Rizal bin Haji Abd Malek

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dayang Siti Norbanun Huwaina binti Haji Karim

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Maidin bin Mustapa

Pegawai Tugas-Tugas Khas Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Bendahari

 

Yang Mulia Pengiran Md Sallehuddin bin Pengiran Haji Sablon

Pegawai Kewangan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Ahli-Ahli

Yang Amat Mulia Pg Seri Wijaya Pg Hj Ahmad bin Pg Mohd Yusof

Penolong Kanan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara

Jabatan Adat Isitidat

 

Yang Mulia Awang Haji Haris bin Othman

Pegawai Daerah Belait

 

Yang Mulia Awang Shamsul Bahrin bin Haji Mohd Hussain

Pemangku Pegawai Daerah Tutong

 

Yang Mulia Awang Suhara Fadzali bin Haji Yusof

Pemangku Pegawai Daerah Temburong

 

Yang Mulia Awang Haji Ishak bin Haji Abu Hanifah

Pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria

 

Yang Mulia Awang Haji Ali bin Haji Matyassin

Pemangku Pengerusi Lembaga Bandaran Tutong

 

Yang Mulia SAC Hj Mohd Jammy bin Hj Muhd Shah Al Islam

Pengarah Gerakan Polis Di Raja Brunei

 

Yang Mulia Mejar (L) Junaidi bin Haji Duraman

Markas Tentera Laut Diraja Brunei

 

Yang Mulia Kolonel (B) Pengiran Dato Paduka Haji Rosli bin Pengiran Haji Chuchu

Pengarah Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

 

Yang Mulia Awang Yahya bin Haji Abd Rahman

Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat

 

Yang Mulia Awang Marzuke bin Haji Mohsin

Ketua Pengarah Kerja Raya

 

Yang Mulia Pengiran Haji Zainal Abidin bin Pengiran Seri Wijaya Pg Hj Ahmad

Pengarah Percetakan, Jabatan Perdana Menteri

 

Yang Mulia Pengiran Dr. Hidop bin Pengiran Haji Samsuddin

Jabatan Adat Istiadat

 

Yang Mulia Awang Abd Ghani bin Haji Othman

Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

 

Yang Mulia Haji Muhammad Suffian bin Haji Bungsu

Pemangku Pengarah Radio Television Brunei, Pejabat Perdana Menteri

 

Yang Mulia Dayang Mariani binti Haji Sabtu

Pemangku Pengarah Kemajuan Pelancongan

 

Yang Mulia Awang Haji Abdul Malik bin Haji Mohammad

Pemangku Pengarah Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Dayang Hajah Zaiaini binti Haji Noorkhan

Pemangku Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi

 

Yang Mulia Awang Haji Zainal bin Haji Ismail

Pemangku Pengarah Penjara

 

Yang Mulia Awang Musa bin Metali

Pemangku Pengarah Perkhidmatan Elektrik

 

Yang Mulia Awang Ahmaddin bin Haji Abd Rahman

Pemangku Pengawal Kastam dan Eksais Di-raja

 

Yang Mulia Awang Mawardi bin Haji Mohammad

Pemangku Pengarah Penerangan, Jabatan Perdana Menteri

 

Yang Mulia Awang Bantong bin Antaran

Pengarah Muzium-Muzium

 

Yang Mulia Awang Ramlee bin Haji Jamudin

Pesuruhjaya Buruh

 

Yang Mulia Awang Azmi bin Haji Hafneh

Pemangku Pengarah Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

 

Yang Mulia Dr Hajah Rahmah binti Haji Md Said

Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan

 

Yang Mulia Awang Haji Matnor bin Haji Salleh

Pengarah Jabatan Laut

 

Jawatankuasa  Kerja Regata Brunei Darussalam 2013


Pengerusi Jawatankuasa Hari Perlumbaan

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Majid bin Mangarshah

Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dato Paduka Dr Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin

Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dato Paduka Haji Mohd Hamid bin Haji Mohd Jaafar

Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Dayang Hajah Normah Suria Hayati binti PJDSMDSU Dr Haji Mohd Jamil Al-Sufri

Setiausaha Tetap, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Ketua Urusetia Bersama

Yang Mulia Awang Roslan bin Haji Taja'ah

Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Ismail bin Haji Abdul Manap

Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Mohd Riza bin Dato Paduka Haji Mohd Yunus

Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Yang Mulia Awang Haji Ismail bin Pehin Orang Kaya Pekerma Setia Dato Paduka Haji Hashim

Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Setiausaha Bersama Urusetia

Yang Mulia Awang Haji Shahrul Jeffri bin Dato Paduka Haji Ibrahim

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Muhd Kamree bin Abdullah

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Yang Mulia Awang Haji Sueb Rizal bin Haji Abd Malek

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Penolong Setiausaha Bersama Urusetia

Yang Mulia Awang Haji Saiful Hazmi bin Haji Sulaiman

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Yang Mulia Pengiran Mohd Israwadi bin Pengiran Md Yusof

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Pengiran Hairul Azmi bin Pengiran Haji Muhammad

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Yusni @ Muhammad Yusri bin Rahman

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Haji Kanapiah bin Haji Kamis @ Haji Hanafiah

Yang Mulia Awang Haji Sarkawi bin Haji Timbang

Yang Mulia Awang Ahmad bin Haji Durahim

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Amir bin Haji Lamat

Yang Mulia Dayang Salimah binti Haji Saim

Yang Mulia Awang Khairil Hizwan bin Kifli

Yang Mulia Awang Mohammad Bob Erwin bin Salman

Yang Mulia Dayang Hasnani binti Haji Mohd Noor

Yang Mulia Dayang Norafidah binti Abd.Karim

Yang Mulia Dayang Mas Nani Salwana binti Haji Tengah

Yang Mulia Dayang Amsaiah binti Haji Mohidin

 

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Perlumbaan

Yang Mulia Awang Haji Jamain bin Momin

Pegawai Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Pengiran Haji Abdul Rahman bin Pengiran Seri Indera Pengiran Haji Ismail

Pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan

 

Yang Mulia Awang Haji Abdul Malik bin Haji Mohammad

Pemangku Pengarah Belia dan Sukan

 

Timbalan Pengerusi Bersama Jawatankuasa Perlumbaan

Yang Mulia Haji Rosmadee bin Hj Md Daud

Jabatan Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Haji Mohd Zamri bin Dato Paduka Haji Hamdani

Jabatan Belia dan Sukan

 

Setiausaha Bersama Jawatankuasa Perlumbaan

Yang Mulia Awang Mohd Ede Fadle bin Haji Shamsu

Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Dayang Mariam binti Ulat

Jabatan Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Pengiran Anak Sofian bin Pengiran Anak Haji Ibrahim

Jabatan Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Khairul Sirajul Fikri bin Haji Jamaluddin

Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Timbalan Setiausaha Bersama Jawatankuasa Perlumbaan

Yang Mulia Pengiran Mohd Amirrizal bin Pengiran Hj Mahmud

Yang Mulia Haji Mohd Rosfazilah bin Hj Yusly

Yang Mulia Awang Haji Mohd Noor bin Haji Hamid

Yang Mulia Awang Haji Aslan bin Haji Tengah

 

Ahli-Ahli

 Yang Mulia Dayang Nur Iffah Natasya Sofea binti Abdullah

Yang Mulia Dayang Hajah Hadijah binti Haji Ali

Yang Mulia Dayang Siti Raudhah binti Haji Muhaimin

Yang Mulia Awang Haji Yahya bin Haji Mahmud

Yang Mulia Awang Haji Aini bin Jukin

Yang Mulia Awang Ali bin Haji Abd Rahman

Yang Mulia Awang Bakthiar bin Haji Buntan

Yang Mulia Awang Zaini bin Saban

Yang Mulia Awang Haji Sufri bin Haji Damit

Yang Mulia Awang Arman bin Haji Serudin

Yang Mulia Pengiran Shari bin Pengiran Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Haji Muhammad Salleh bin Haji Umar

Yang Mulia Awang Haji Yaakub bin Awang Dollah

Yang Mulia Awang Haji Bukri bin Sahari

Yang Mulia Awang Haji Hairol Asni bin Haji A. Said

Yang Mulia Awang Haji Lias bin Hj Abd Hamid

Yang Mulia Awang bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Haji Raffee Bin Hj Mohd Yussof

Yang Mulia Ak Hj Ajizam bin Pg Hj Metali

Yang Mulia Awang Muhd Suhaili bin Abdullah

Yang Mulia Awang Saidi bin Haji Ghani

Yang Mulia Awang Haji Abd Rahman bin Hj Idris

Yang Mulia Awang Muhammad Nizam bin Ismail

Yang Mulia Awang Mohammad Zaki Zawawi bin Mohammad

Yang Mulia Awang Dino Erhan bin Ali Adin

Yang Mulia Awang Muhammad Rafiuddin bin Hj Rosli

Yang Mulia Awang Noor Azharuddin bin Azni Noor

Yang Mulia Pengiran Haji Halus bin Pengiran Haji Kadar

Yang Mulia Awang Haji Shamsul bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Rozaini bin Haji Abd Ghani

Yang Mulia Awang Muhd Khairul Zaman bin Haji A. Said

Yang Mulia Awang Shazul bin Haji Damit

Yang Mulia Awang Mohd Aizan bin Haji Abd Samad

 

Tenaga Bantu

Yang Mulia Awang Haji Morshidi bin Haji Abu Bakar

Yang Mulia Awang Tahir bin Haji Salleh

Yang Mulia Awang Baharuddin bin Jait

Yang Mulia Awang Zulfakri bin Md Zain

Yang Mulia Awang Rosdany bin Hj Abu Bakar

Yang Mulia Awang Isa bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Embra bin Ahmad

Yang Mulia Awang Zulkifli bin Haji Masri

Yang Mulia Awang Zakaria bin Razak

Yang Mulia Awang Abdul Mahmud bin Haji Muhammad

Yang Mulia Awang Mohd Jenin bin Napiah

Yang Mulia Awang Mat Zainin bin Haji Aji

Yang Mulia Awang Mohd Rajili bin Sewelin

Yang Mulia Awang Haji Yunus bin Haji Jamaludin

Yang Mulia Awang Wahid bin Ali

Yang Mulia Awang Lakim bin Suboh

Yang Mulia Awang Rosli bin Suboh

 

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Peserta Dalam Dan Luar Negeri

Yang Mulia Awang Azmi bin Haji Hafneh

Pemangku Pengarah Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

 

Yang Mulia Siti Norbanun Huwaina binti Haji Karim

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Setiausaha Bersama Jawatankuasa Peserta Dalam Dan Luar Negeri

Yang Mulia Awang Shahminan bin Haji Tengah

Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan

 

Yang Mulia Dayang Liza Suriani binti Haji Ibrahim

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

 

Yang Mulia Dayang Jaimah binti Tuah

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Ahmad @ Arifen bin Dahli

Yang Mulia Dayang Ardiana binti Ali

Yang Mulia Pengiran Ahmad bin Pengiran Haji Abd Rahman

Yang Mulia Dayang Hayatiah binti Haji Abu Bakar

Yang Mulia Dayang Noridahti binti Ibrahim

Yang Mulia Dayang Haslinah binti Haji Alias

Yang Mulia Awang Mohd Iqubal bin Yussof

Yang Mulia Awang Amdillah bin Zainuddin

Yang Mulia Dayang Siah binti Haji Mus

Yang Mulia Dayang Hajah Nor Ramizah binti Hj Lakat

Yang Mulia Awang Norhardi bin Haji Mohammad

Yang Mulia Dayang Siti Norasni binti Sanny

Yang Mulia Dayang Hajah Siti Suraya binti Haji Sulaiman

Yang Mulia Dayang Insan binti Haji Tuah

Yang Mulia Awangku Yazeed bin Pg Md Tajuddin

Yang Mulia Awang Mohammad Amin bin Omar

Yang Mulia Awang Sallehuddin bin Haji Masri

Yang Mulia Awang Md Aera Wadi bin Md Amin

Yang Mulia Awang Mohd Hazwan bin Awang Husein

Yang Mulia Dayang Siti Hadinah binti Jamil

Yang Mulia Dayang Haslida binti Bujang

Yang Mulia Dayang Maslinda binti Masri

Yang Mulia Dayang Rosnani binti Hj Ahmad

Yang Mulia Dayang Zuliana binti Haji Md Bakar

Yang Mulia Pengiran Kifli bin Pg Ahmad

Yang Mulia Awang Asdera bin Lasut

Yang Mulia Awang Lim Sun Hui

Yang Mulia Awang Haji Khairuddin bin Haji Md Tahir

Yang Mulia Pengiran Norshah bin Pg Haji Metali

Yang Mulia Pengiran Shahrani bin Pg Abdul Rahman

Yang Mulia Awang Ahmad Saufi bin Hj Mohd Yusuf

Yang Mulia Awang Shamsuddin bin Md Yassin

Yang Mulia Awang Mohammad Amin bin Omar

Yang Mulia Awang Sallehuddin bin Md Yassin

Yang Mulia Awang Abdul Hafiz bin Haji Jamal

Yang Mulia Awang Khairul bin Mohammad

Yang Mulia Awang Aji bin Haji Ali

Yang Mulia Awang Azuan bin Haji Metassim

 

Pengerusi Bersama Penginapan

Yang Mulia Awang Haji Abdul Hamid bin Dato Paduka Haji Abdullah

 Penolong Pegawai Daerah Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Haji Afero Eswandy bin Haji Mohammad

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Setiausaha Penginapan

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Khairul Sirajul Fikri bin Haji Jamaluddin

Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Dayangku Zainariah binti Pg Hj Tuah

Yang Mulia Dayang A'zeezah binti Mohd Ali @ Suriyani

Yang Mulia Awang Haji Ibrahim bin Haji Mokhtar

Yang Mulia Pg Haji Kamaludin bin Pg Haji Damit

Yang Mulia Dayang Hajah Noorzainah binti Hj Mohd Zainin

Yang Mulia Dayang Hajah Ruslilawati binti Haji Judin

Yang Mulia Dayang Siti Nurhayun binti  Said

Yang Mulia Dayang Norita @ 'Ain' Ameerah binti Abdullah

Yang Mulia Awang Haji Sani bin Haji Bakar

Yang Mulia Awang Faizandy Perdy bin Haji Metassim

Yang Mulia Awang Haji Hassalany bin Haji Md Daud

Yang Mulia Awang Rozaini bin Haji Abd Ghani

Yang Mulia Awang Shazul bin Haji Awang Damit

Yang Mulia Awang Mohd Aizan bin Haji Abd Samat

Yang Mulia Awang Mohd Khairul Zaman bin Haji A.Said

Yang Mulia Awang Ateraba bin Haji Abd Rahman

 

Pengerusi Bersama Pengangkutan

Yang Mulia Awang Wardi bin Haji Mohammad Ali

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Rosdin bin Haji Abd Aziz

Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Awang Norhisham bin Haji Mohd Saini

Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Haji Zulkifli bin Haji Kula

Yang Mulia Awang Ahmad @ Ariffin bin Dahli

Yang Mulia Awang Alias bin Taha

Yang Mulia Awang Abd Latif bin Haji Ajak

Yang Mulia Awang Firdaus bin Johari

Yang Mulia Awang Haji Jamidon bin Haji Mat zin

Yang Mulia Awang Haji Moksin bin Haji Agong

Yang Mulia Awang Nordin bin Haji Ahad

Yang Mulia Awang Md Ardi bin Haji Tengah

Yang Mulia Awang Masidey bin Haji Kassim

Yang Mulia Awang Haji Iqbal Arshady bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Haji Bahrin bin Haji Ahad

Yang Mulia Awang Mat Dayang bin Ramli

Yang Mulia Awang Mohammad Hasanhamuny bin Bakar

Yang Mulia Awang Haji Sulaiman bin Haji Yusop

 

Pengerusi Bersama Jemputan Dan Protokol

Yang Mulia Kolonel (B) Pengiran Dato Paduka Haji Rosli bin Pengiran Haji Chuchu

Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

 

Yang Mulia Pengiran Dr. Hidop bin Pengiran Haji Samsuddin

Jabatan Adat Istiadat Negara

 

Yang Mulia Pengiran Harun bin Pengiran Haji Aliuddin

Pengarah Dasar dan Pentadbiran

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Yang Mulia Awang Haji Ahmad Baihaki bin POKDG Hj Mohd Taha

Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Setiausaha Bersama Jemputan Dan Protokol

Yang Mulia Awang Abd Ghani bin Haji Othman

Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

 

Yang Mulia Dayang Hajah Ani Artika Masfazida binti Haji Salim

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dayang Qairawani binti Haji Yacob

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Adanan bin Haji Mohd Serudin

Yang Mulia Dayang Masanayati binti Hj Md Said

Yang Mulia Dayang Hajah Saadiah binti Haji Serudin

Yang Mulia Dayang Noriati binti Asat

Yang Mulia Dayang Erna binti Haji Ramle

Yang Mulia Dayang Hajah Jamilah binti Haji Abd Karim

Yang Mulia Awang Saini bin Awang Bini

Yang Mulia Awang Sahrizan bin Abd Rahman

Yang Mulia Dayang Zatul Hatimi binti Haji Zaini

 

Pengerusi Bersama Penerbitan Buku Program

Yang Mulia Pengiran Haji Mohiddin bin Pengiran Badarudin

Pegawai Pentadbir Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Pengiran Haji Zainal Abidin bin Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad

Pengarah Percetakan

 

Timbalan Pengerusi Penerbitan Buku Program

Yang Mulia Awang Haji Rosli bin Haji Omar

Jabatan Percetakan

 

Setiausaha Bersama Penerbitan Buku Program

Yang Mulia Awang Haji Abdul Salam bin Haji Haji Momin

Jabatan Pusat Sejarah

 

Yang Mulia Pengiran Hajah Fatimah binti Pengiran Haji Md Noor

Jabatan Penerangan

 

Yang Mulia Awang Muhamad Faizal bin Haji Saban

Jabatan Percetakan

 

Yang Mulia Awang Haji Mohd Yussof bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar

Jabatan Percetakan

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Dayang Noor Hidayatun Na'imah binti Haji Amir Hidayat

Yang Mulia Dayang Norulaienon binti Haji Awang Adanan

Yang Mulia Dayang Kartini binti Haji Safar

Yang Mulia Awang Haji Besar bin Salleh

Yang Mulia Dayang Noridah binti Haji Matnoor

Yang Mulia Awang Haji Asnan bin Haji Manggong

Yang Mulia Awang Tajuddin bin Timbang

Yang Mulia Awang Haji Abd Rahman bin Haji Matarsat

Yang Mulia Awang Ahmadzulkifli bin Haji Kayum

Yang Mulia Dayang Hajah Irmoni Sumira Ratna binti Haji Ismail

Yang Mulia Dayang Shuzalina @ Sabariah binti Jainoh

Yang Mulia Dayang Razidah binti Mohamad Daud

Yang Mulia Awang Mohamad Zamri bin Omar @ Eugene

Yang Mulia Dayang Norsinah binti Orang Kaya Muda Haji Mohd Jair

Yang Mulia Awang Zaini bin Haji Japar

Yang Mulia Pengiran Haji Aminuddin bin Pengiran Haji Abd Momin

Yang Mulia Awang Musa bin Mohd Daud

Yang Mulia Awang Haji Sarudin bin Haji Luidin

Yang Mulia Pengiran Yusaffry bin Pengiran Haji Kamaluddin

Yang Mulia Dayang Hajah Rosnani binti Haji Kula

Yang Mulia Awang Abd Rahman bin Haji Omar

Yang Mulia Dayang Halijah binti Haji Aji

Yang Mulia Awang Mazalan bin Haji Sani

Yang Mulia Awang Haji Rosman bin Haji Mohd Hassan

Yang Mulia Awang Suhili bin Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Haji Imran bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Jaafar bin Haji Mohd Yussof

Yang Mulia Dayang Siti Hamidah binti Haji Abd Rahman

Yang Mulia Dayangku Noorbaini binti Pengiran Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Yahya bin Haji Omar

Yang Mulia Dayang Hajah Kamariah binti Haji Abd Halim

Yang Mulia Dayang Alimah binti Haji Mohamad

Yang Mulia Dayang Rakiah binti Tuah

Yang Mulia Dayang Rosalina binti Haji Mohd Jaafar

Yang Mulia Awang Haji Muhammad Sam bin Haji Zaini

Yang Mulia Pengiran Haji Ibrahim bin Pengiran Md Daud

Yang Mulia Awang Amir bin Menuddin

Yang Mulia Awang Sofian bin Taim

Yang Mulia Awang Roslan bin Abdullah

 

Pengerusi Bersama Pesambah Dan Hadiah-Hadiah

Yang Mulia Awang Shamsul Bahrin bin Haji Mohd Hussain

Pemangku Pegawai Daerah Tutong

 

Yang Mulia Awang Ramlee bin Haji Jamudin

Pesuruhjaya Buruh

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Dayang Anisa binti Haji Taib

Yang Mulia Awang Hazmin Hatta bin Haji Hamzah

 

Pengerusi Bersama Logistik Dan Kelengkapan

Yang Mulia Awang Marzuke bin Haji Mohsin

Ketua Pengarah Kerja Raya

 

Yang Mulia Awang Musa bin Metali

Pemangku Pengarah Perkhidmatan Elektrik

 

Yang Mulia Dayang Hajah Zaiaini binti Haji Noorkhan

Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi

 

Yang Mulia Awang Musa bin Haji Bagol

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Maidin bin Mustapa

Pegawai Tugas-Tugas Khas Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Pengiran Junaidi bin Pengiran Haji Bakar

Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Mohammad Masuadi bin Rosli

Yang Mulia Awang Haji Mohd Juanda bin Awang Haji Damit

Yang Mulia Awang Maswadi bin Ahmad

Yang Mulia Awang Haji Mohd Yussof bin Haji Ismail

Yang Mulia Pengiran Anak Hajah Norhasimah binti Pg Haji Ibrahim

Yang Mulia Dayang Hajah Siti Aidah binti Haji Mohammad

Yang Mulia Dayang Dr. Rohaniyati binti POKSDSP Haji Mohd Salleh

Yang Mulia Awang Haji Amir Hamzah bin Haji Abd Karim

Yang Mulia Awang Yong Chee Fa

Yang Mulia Awang Abd Ghapar bin Haji Mumin

Yang Mulia Awang Haji Abd Hamid bin Haji Johari

Yang Mulia Awang Haji Ibrahim bin Mamun

Yang Mulia Awang Mahmud bin Haji Lamat

Yang Mulia Awang Mat Don bin Abu Bakar

Yang Mulia Awang Bakar bin Md Noor

Yang Mulia Pengiran Haji Sallehuddin bin Pg Perdana Cheteria Laila DiRaja

Sahibun Nabalah Pg Haji Damit

Yang Mulia Awang Junaidi bin JL Haji Abd Wahab

Yang Mulia Dayang Haslenawati binti Abu Bakar

Yang Mulia Awang Ampuan Airul Hamzelina bin Ampuan Hussin

Yang Mulia Awang Mohd Hisham bin Haji Suhailee

Yang Mulia Awang Musa bin Metali

Yang Mulia Awang Aziz bin Abdullah

Yang Mulia Awang Haji Khairul Hasni bin Haji Mohd Hasan

Yang Mulia Awang Mataram bin Haji Musa

 

Pengerusi Bersama Perjamuan

Yang Mulia Hajah Samsiah binti Haji Sion

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Zainal bin Haji Ismail

Pemangku Pengarah Penjara

 

Setiausaha Bersama Perjamuan

Yang Mulia Pengiran Haji Mohd. Bahrin bin Pengiran Haji Jamaluddin

Penguasa Penjara, Jabatan Penjara

 

Yang Mulia Mohammad Ali Iskandar bin Haji Abd Rahman

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Pengiran Kamal Ariffin bin Pengiran Haji Md Yassin

Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Haji Yussof bin Haji Mohamed

Yang Mulia Awang Haji Saini bin Haji Maidin

Yang Mulia Dayang Hajah Rosni binti Kurus

Yang Mulia Dayang Aslinah binti Haji Abd Razak

Yang Mulia Sarjan Wadar 292 Nur Hashimah binti Abdullah

Yang Mulia Sarjan Wadar 356 Awang Haji Abdul Gani bin Haji Taha

Yang Mulia Dayangku Hajah Rosemaria binti Pengiran Haji Halus

Yang Mulia Dayang Ramlah binti Haji Abu Bakar

Yang Mulia Dayang Habibah binti Haji Bangkol

Yang Mulia Dayang Hajah Rohani binti Haji Othman

Yang Mulia Awang Haslani bin Haji Ismail

Yang Mulia Pengiran Mohd Nor Al-Karami Razkah bin Pengiran Haji Jaluddin

Yang Mulia Dayang Norulaienon binti Haji Awang Adanan

Yang Mulia Awang Haji Halim bin Haji Samat

Yang Mulia Awang Abd Hamid bin Haji Yahya

Yang Mulia Awang bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Ibrahim bin Yumbah

Yang Mulia Khairuddin bin Abdullah Chan

Yang Mulia Awang Johari bin Serudin

Yang Mulia Awang Ishak bin Ibrahim

Yang Mulia Dk Hajah Norhani binti Pg Haji Abd Rahman

Yang Mulia Dk Subrinah binti Pg Haji Kamaluddin

Yang Mulia Dk Hajah Nooraini binti Pengiran Haji Abu Bakar

Yang Mulia Dk Hajah Masniah binti Haji Tahir

Yang Mulia Dayang Azlina binti Haji Abd Safar

Yang Mulia Dayang Rosliza binti Suany

Yang Mulia Dayang Hajah Rabiatul Adawiyah binti Haji Serbini

Yang Mulia Dayang Nor Rafidah binti Haji Abd Latif

Yang Mulia Dayang Halifah binti Abidin

Yang Mulia Dayang Siti Farhanah binti Osman

Yang Mulia Dayang Fauziah binti Haji Salleh

Yang Mulia Dayang Norasidah binti Md Taha

Yang Mulia Dayang Zainab binti Haji Tahir

Yang Mulia Dayang Hajah Maslina binti Haji Aminuddin

Yang Mulia Dayang Hajah Siti Saeyah binti Ramli

Yang Mulia Dayang Siti Zahirah binti Haji Aji

Yang Mulia Awang Salim bin Ahmad

 

Pengerusi Bersama Keselamatan Dan Ketenteraman Awam

Yang Mulia Awang Yahya bin Haji Abd Rahman

Pengarah Bomba dan Penyelamat

 

Yang Mulia SAC Hj Mohd Jammy bin Hj Muhd Shah Al Islam

Pengarah Gerakan Polis Diraja Brunei

 

Yang Mulia Mejar (L) Junaidi bin Haji Duraman

Markas Tentera Laut Diraja Brunei

 

Yang Mulia Dr Hajah Rahmah binti Haji Md Said

Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan

 

Yang Mulia Awang Haji Matnor bin Haji Salleh

Pengarah Jabatan Laut

 

Setiausaha Keselamatan Dan Ketenteraman Awam

Yang Mulia Penguasa Othman Jailani bin Haji Ismail

Yang Mulia Penguasa Nohi Irwan Surkarki bin Haji Pawi

 

Urusetia Keselamatan Dan Ketenteraman Awam

Yang Mulia Pegawai Balai Noorzali bin Apong

Yang Mulia Pegawai Balai Mohd Taha bin Bakar

Yang Mulia ABWKS 350 Fauziah binti Haji Apong

Yang Mulia ABWKS 222 Nurfarhana Syahirah binti Abdullah Kah

 

Logistik Keselamatan Dan Ketenteraman Awam

Yang Mulia Awang Haji Ahmad bin Haji Adam

Yang Mulia Mezalan bin Haji Tengah

Yang Mulia Pegawai Balai Pengiran Haji Metassan bin Pengiran Haji Sabtu

 

Perhubungan Radio Keselamatan Dan Ketenteraman Awam

Yang Mulia Penolong Pegawai Balai Hajah Roshidah binti Haji Abd Rahman

Yang Mulia ABW 813 Siti Zuraidah binti Haji Mohamed

 

Jamuan Keselamatan Dan Ketenteraman Awam

Yang Mulia Penolong Penguasa Md Fairul Idzuan bin Haji Awang Jahri

Yang Mulia Timbalan Pegawai Balai Jaini bin Haji Tahir

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Penguasa Kanan Shahrin bin Haji Mohd Jawie

Yang Mulia ANO Hajah Nora binti Haji Md Yusof

Yang Mulia Awang Bazsa Alexzander bin Haji Basri

Yang Mulia Awangku Haji Hamirul Azri bin Pengiran Haji Abd Hamid

Yang Mulia Penguasa Kanan Muhd Shahreeni bin Haji Md Yusof

Yang Mulia Penguasa Kanan Awang bin Haji Tengah

Yang Mulia Awang Haji Mohammad bin Haji Sulaiman

Yang Mulia Act. DSP Abdul Aji bin Haji Apong

Yang Mulia Lt (L) Aliashim bin Alias

Yang Mulia Lt (L) Muhd Hazman Isam bin Haji Abd Rahman

Yang Mulia Lt (L) Mohd Nasdi bin Haji Abdul Hamit

Yang Mulia ASP Ramzi Hayatina bin Dato Haji Ibrahim

Yang Mulia ASP Md Fathdillah bin Haji Abd Hamid

Yang Mulia Insp Abdul Sharimin bin Haji Abd Rahman

Yang Mulia Insp Wan Firdaus bin Haji Md Aminuddin

Yang Mulia Insp Dayang Siti Hasinah binti Awang Hassan

Yang Mulia AB 846 Md Hasri bin Haji Sanudin

Yang Mulia ABW 789 Hajah Masuryati binti Haji Matzin

Yang Mulia ABW 1003 Siti Amal Rasyidah binti Ibrahim

Yang Mulia Awang Zainal bin Haji Kamis

Yang Mulia Abdul Sani bin Haji Astor

Yang Mulia Awang Mohammad bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Talip

 

Pengerusi Bersama Publisiti Dan Promosi

Yang Mulia Awang Haji Madli bin Mohd Yussof

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Pemangku Pengarah Radio Television Brunei

 

Yang Mulia Dayang Mariani binti Haji Sabtu

Pemangku Pengarah Kemajuan Pelancongan

 

Yang Mulia Awang Mawardi bin Haji Mohammad

Pemangku Pengarah Penerangan

 

Timbalan Pengerusi Bersama Publisiti Dan Promosi

Yang Mulia Awang Nordin bin Ahmad

Jabatan Kemajuan Pelancongan

 

Yang Mulia Pg. Haji Mahari bin Pg. Haji Abdul Rajak

Timbalan Pengarah Radio Television Brunei

 

Yang Mulia Dayang Hajah Noorashidah binti Haji Ali Omar

Jabatan Penerangan

 

Setiausaha Bersama Publisiti Dan Promosi

Yang Mulia Dayang Faten Salwati binti Mahmud Shahrani

Jabatan Kemajuan Pelancongan

 

Yang Mulia Dayang Kartini binti Haji Yakub

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Zaini bin Haji Hassan

Yang Mulia Awang Haji Jofari bin Haji Aman

Yang Mulia Awang Matali bin Haji Muhammad

Yang Mulia Awang Haji Mohd Sufri bin Haji Amit

Yang Mulia Awang Ariffin bin Haji Muncit

Yang Mulia Awang Huong How Kok

Yang Mulia Awang Md Afiq bin Razali

Yang Mulia Awang Abd Qawi bin Haji Talip

Yang Mulia Awang Zakaria bin Naim

Yang Mulia Awang Md Rezal bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Dayangku Norhani binti Pengiran Haji Lampoh

Yang Mulia Dayang Jamilah binti Tuah

Yang Mulia Awang Bujang bin Haji Asan

Yang Mulia Awang Md Said bin Haji Rosli

Yang Mulia Awang Md Jafrind bin Haji Japar

Yang Mulia Awang Apandi bin Haji Latif

Yang Mulia Awang Haji Jailani bin Haji Abd Rahman

Yang Mulia Awang Haji Abd Farid Shafiq Thane Abdullah Thane

Yang Mulia Awang Md Yusmin bin Haji Mat Serudin

Yang Mulia Awang Haji Sabli Mahmud

Yang Mulia Awang Haji Wahit bin Haji Arsat

Yang Mulia Awang Haji Abd Hamid bin Haji Md Said

Yang Mulia Awang Ali Jaffar bin Mahari

Yang Mulia Jonathan Khoo Chew Sen

Yang Mulia Dayang Ismawaty binti Haji Ma'aruf

Yang Mulia Awang Haji Ebil bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Sihat bin Haji Jumat

Yang Mulia Awang Abd Aziz bin Abd Razak

Yang Mulia Awang Zulhilmi bin Haji Osman

Yang Mulia Awang Sahaidilfitri bin Haji Abd Rani

Yang Mulia Awang Abd Rahim bin Raya

Yang Mulia Awang Mohd Yunus bin Tusin

Yang Mulia Pengiran Md Faizal Al Amin bin DP Pengiran Haji Salim

Yang Mulia Awang Haji Hidayat bin Haji Montil

Yang Mulia Dayang Hajah Suzzylawati binti Mohd Said

Yang Mulia Dayang Hajah Zalinar binti Haji Abdullah

Yang Mulia Awang Haji Ibrahim bin Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Haji Abdul Shamad bin Haji Ali

Yang Mulia Pg. Haji Md Sarifuddin bin Pg. Haji Alli

Yang Mulia Dayang Siti Alizah binti Haji Bagol

Yang Mulia Dayang Hajah Rosni binti Haji Yussof

Yang Mulia Dayang Ruzana binti Mohd Salleh

Yang Mulia Awang Jini bin Haji Jumat

Yang Mulia Awang Robin Seng Pok Lukan

Yang Mulia Dayang Faridatul Fauzia binti Haji Ahmed

Yang Mulia Awangku Al Haadi bin Pengiran Haji Ahmad

Yang Mulia Dayang Siti Norizzatul Fatinah binti Haji Talip

Yang Mulia Dayang Hajah Ismah binti Haji Sablee@Sabli

Yang Mulia Awang Matnoor bin Haji Bungsu

Yang Mulia Awang Haji Muhammad bin Haji Ismail

Yang Mulia Awang Mohd Ibrahim bin Haji Judin

Yang Mulia Dayang Juliana binti Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Tong Ting Chu

Yang Mulia Awang Zainudin bin Haji Ahmad Zaini

Yang Mulia Dayang Mariam binti Haji Ismail

Yang Mulia Awang Redzuan bin Haji Mohd Hashim

Yang Mulia Awang Haji Hassan bin Haji Kamis

Yang Mulia Awang Adi Zulhazmi bin Haji Mohd Salleh

Yang Mulia Awang Haji Mohd Daud bin Haji Metarsad

Yang Mulia Awang Johari bin Haji Bongsu

Yang Mulia Awang Hilmi bin Haji Suhaili

Yang Mulia Pengiran Shariddin bin Md Hassan

Yang Mulia Dayang Noraqidah bin Md Hassan

Yang Mulia Dayang Nurul Ozlina Osman

Yang Mulia Dayang Norzafirah binti Haji Rafi

Yang Mulia Dayang Aqilah binti Rosdan

Yang Mulia Dayang Norkhalilah binti Jinal

Yang Mulia Dayang Hajah Zurinawati binti Haji Metamin

Yang Mulia Dayang Hajah Khairul Aini binti DP Haji Abd Wahab

Yang Awang Haji Abd Rahim bin Momin

Yang Mulia Awang Haji Taib bin Haji Dali

Yang Mulia Awang Haji Ahmad bin Haji Abdul Rahman

Yang Mulia Pengiran Roslan bin Pengiran Haji Sulaiman

Yang Mulia Awang Abdul Rahim bin Osman

Yang Mulia Awang Mohd Sufian bin Ali

Yang Mulia Awang Mohd Asrul bin Simpul

Yang Mulia Awang Haji Med Ali bin Haji Jamuddin

Yang Mulia Ak Eldi Hamdillah bin Pg Haji Ismail

Yang Mulia Awang Mohd Daud bin Haji Tuah

Yang Mulia Awang Abdul Saiful bin Daud

Yang Mulia Awang Noor Izzat bin Hj Ismail

Yang Mulia Shaikh Haji Hanafiah bin Shaikh Hj Ahmad

Yang Mulia Dayang Sariah binti Tujoh

Yang Mulia Awang Haji Alidin bin Haji Momin

Yang Mulia Awang Muhd Ariffin bin Haji Metussin

Yang Mulia Lai Bon Lee

Yang Mulia Awang Safwan Haji Sani

Yang Mulia Awang Haji Bukhari bin Haji Salleh

Yang Mulia Awang Md Sarini bin Haji Zaini

Yang Mulia Awang Nur Aissamuddin Mohammad

Yang Mulia Awang Haji Jafar bin Mahari

Yang Mulia Saban Subuh

Yang Mulia Pengiran Haji Ismail bin Pengiran Haji Kifli

Yang Mulia Awang Chua Kok Vee @ Alan

Yang Mulia Awang Md Daud bin Haji Abu Bakar

Yang Mulia Awang Haris Fadzilah bin Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Haji Daud bin Haji Zakaria

Yang Mulia Awang Hadri bin Mohammad

Yang Mulia Awang Zulhilme bin Haji Omar

Yang Mulia Awang Muhd Nazree bin Salleh

Yang Mulia Dayang Masuerianny binti Awang Talip

Yang Mulia Awang Abd Muizz bin Munap

Yang Mulia Awang Adi Zulhasymi bin Moksin

Yang Mulia Awang Mohd Shafie bin Hassan

Yang Mulia Dayang Adilah Multazimah binti Haji A. Abd Rahman

Yang Mulia Ak Zulkhairi bin Pengiran Abd Razak

Yang Mulia Noorhalinah binti Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Redzuan bin Haji Rosli

Yang Mulia Awang Azman bin Haji Abd Rahim

Yang Mulia Awang Haji Dayang bin Haji Kasim

Yang Mulia Awang Karim bin Haji Abu Bakar

Yang Mulia Dayang Hajah Rashidah binti Haji Ismail

Yang Mulia Awang Haji Salleh bin Haji Yussof

Yang Mulia Awang Haji Ariffin bin Md Noor

Yang Mulia Dayangku Hajah Fatimah binti Pg Haji Md Noor

 

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Penyambut Tetamu

Yang Mulia Awang Haji Haris bin Othman

Pegawai Daerah Belait

 

Yang Mulia Awang Haji Ali bin Haji Matyassin

Pemangku Pengerusi Lembaga Bandaran Tutong

 

Yang Mulia Awang Suhara Fadzali bin Haji Yusof

Pemangku Pegawai Daerah Temburong

 

Yang Mulia Awang Haji Ishak bin Haji Abu Hanifah

Pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Dayang Norayushinah binti Abd Rahman

Yang Mulia Dayang Nor Aisah binti Ahmad

Yang Mulia Awang Sarih bin Tabong

Yang Mulia Awang Abu Bakar bin Haji Abdullah

Yang Mulia Awang Jaidi bin Ya'akob

Yang Mulia Awangku Ibrahim bin Pengiran Haji Tengah

Yang Mulia Awang Dino Erzan bin Haji Ali Adin

Yang Mulia Awang Ramlee bin Haji Mat Said

Yang Mulia Awang Aziman bin Awang Nasir

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Azmi bin Haji Suhaili

Yang Mulia Awang Mohammad bin Said

Yang Mulia Awang Abdul Salam bin Haji Awang

Yang Mulia Awang Haji Muhd Hazidiee bin Haji Sarbini

Yang Mulia Awang Awang Maznazrul bin Maikal

Yang Mulia Awang Haji Johari bin Tabam

Yang Mulia Awang Haji Isa Fatamurgana bin Haji Emran

Yang Mulia Awang Gaip bin Haji Johar

Yang Mulia Awang Nasib bin Haji Ahmad

Yang Mulia Dayang Siti Norazlini binti Haji Bujang

Yang Mulia Dayang Umaimah binti Haji Mohammad

Yang Mulia Dayang Salmah Anak Ampili

Yang Mulia Dayang Pg Kamariah binti Pg. Haji Hidup

Yang Mulia Dayang Ramlah binti Karim

Yang Mulia DayangNorhasimah binti Haji Yusof

Yang Mulia Dayang Azimah binti Haji Raman/ Talib

Yang Mulia Dayang Normah binti OKM Haji Jair

Yang Mulia Dayang Hajah Halimah binti Abu Salam

Yang Mulia Dayang Suharni binti Haji Suboh

Yang Mulia Awang Mohammad Aziman bin Haji Bujang

Yang Mulia Awang Abd Rahman bin Abdullah

Yang Mulia Awang Genral bin Apeh

Yang Mulia Awang Baharom bin Abd Ghani

Yang Mulia Awang Muslim bin Haji Momin

Yang Mulia Awang Khairun Fatullah bin Muhammad

Yang Mulia Dayang Karmila binti Mohamad

Yang Mulia Dayang Roosne binti Haji Awang Jais

Yang Mulia Dayang Hii Mei Ping

 

Pengerusi Bersama Persembahan

Yang Mulia Awang Haji Ismail bin Haji Murat

Pemangku Timbalan Pengarah Penjara

 

Setiausaha Bersama Persembahan

Yang Mulia Awang Haji Safar bin Haji Jeruddin

Penolong Penguasa Penjara Jabatan Penjara

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Haji Ahmad bin Haji Damit

Yang Mulia Awang Amir bin Haji Sawal

Yang Mulia Dayang Roziwita binti Haji Md. Taib

Yang Mulia Sarjan Wadar 385 Mat Azlan bin Haji Md Yussof

Yang Mulia Wadar Wanita 498 Hasberina binti Haji Asli

 

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Pameran

Yang Mulia Awang Haji Matussin bin Orang Kaya Sura Haji Tuba

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Bantong bin Antaran

Pengarah Muzium-Muzium

 

Setiausaha Jawatankuasa Pameran

Yang Mulia Awang Haji Azmi bin Haji Abdul Rahim

Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Rosdin bin Abd Aziz

Yang Mulia Awang Mohamad Edin bin Haji Damit

Yang Mulia Awang Yamin Ahmad bin Haji Abd Razak

Yang Mulia Awang Syamsul Fikri bin Haji Takong

Yang Mulia Awang Haji Mohd Haizul bin Haji Yahya

Yang Mulia Dayang Nur Sarlila binti Haji Panjang

Yang Mulia Dayang Julieana binti Haji Noralimin

Yang Mulia Dayang Norsarinah binti Haji Kassim

Yang Mulia Dayang Ampuan Noorirawaty binti Ampuan Haji Razid

Yang Mulia Awang Mohd. Hadi bin Haji Syarifuddin

Yang Mulia Awang Hassanhamunny bin Bakar

Yang Mulia Dayang Umaimah binti Haji Mohammad

Yang Mulia Dayang Salmah Anak Ampili

Yang Mulia Dayang Hajah Shahrah binti Haji Mohd Zainin

Yang Mulia Dayang Serinah binti Haji Abd Samat

Yang Mulia Dayang Ramizah binti Razali

Yang Mulia Awang RS Arfanyatim bin Haji Omar

Yang Mulia Dayang Siti Norifedah binti Mohd Bagol

Yang Mulia Awang Kambri bin Ramli

Yang Mulia Dayang Hajah Mariah binti Haji Idris

 

Jawatankuasa Lumba Perahu

Pengerusi

Yang Mulia Awang Haji Haris bin Haji Ibrahim

 

Timbalan Pengerusi

 Yang Mulia Awang Haji Ibrahim bin Kasim

 

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Haji Abu Bakar bin Abd Rahman

Yang Mulia Awang Haji Lakim bin Haji Tinggal

 

Penolong Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Haji Bakar bin Kasim

Yang Mulia Awang Mohd Nazree bin Haji Abu Bakar

 

Ketua Penyelaras Penyampaian Hadiah

Yang Mulia Awang Haji Munap bin Haji Nasir

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Daud bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Haji Latif bin Haji Md Noor

Yang Mulia Awang Haji Salleh bin Haji Kayum

Yang Mulia Awang Shamsul Rizal bin Abd Rahman

 

Ketua Marshal

Yang Mulia Awang Abd Rahman bin Ahmad

 

Ketua Hakim Penamat

Yang Mulia Maj. (B) Awg Haji Masni bin Haji Md Husain

 

Pelepas Perlumbaan

Yang Mulia Awang Haji Alias bin Haji Osman

Yang Mulia Awang Haji Matasim bin Haji Halus

 

Ketua Pengawas Kelengkapan Laut Dan Darat

Yang Mulia Awang Haji Jalil bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Zulfikri bin Haji Masri

Yang Mulia Awang Hasrin bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Mohd Yusof bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Haji Fikri bin Haji Matassan

Yang Mulia Awang Mohd Ishamuddin bin Jafri

Yang Mulia Awang Jafri bin Ibrahim

Yang Mulia Awang Azrin bin Haji Osman

Yang Mulia Awang Kamal bin Haji Abdullah

Yang Mulia Awang Zainul Ariffin bin Abd Wahab

Yang Mulia Awang Mohd Firdaus bin Abdullah

Yang Mulia Awang Mohd Afiq Aisamuddin bin Haji A. Rahman

Yang Mulia Awang Mohd Amirul Azmi bin Haji A. Rahman

Yang Mulia Awang Kahirul bin Anuar

Yang Mulia Awang Nasri bin Haji Daud

Yang Mulia Awang Asriman bin Saiman

Yang Mulia Awang Abid bin Haji Abd Rahman

Yang Mulia Awang Mohd Khiri bin Abd Rahman

Yang Mulia Awang Nazri bin Sufi

Yang Mulia Awang Mohd Amirul Aqrabi bin Ahmad

 

Ketua Penyelaras Perlumbaan

Yang Mulia PW2 (B) Awang Haji Yahya bin Kasim

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Japar bin Haji Bakar

Yang Mulia Awang Mohd Ezwan bin Osman

Yang Mulia Awang Ifhisham bin Laji

Yang Mulia Awang Mohd Hamizan bin Haji Haris

Yang Mulia Awang Laji bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Hamdani bin Haji Tinggal

 

Ketua Pengawas Peserta

Yang Mulia Awang Ahmad bin Jair

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Harun bin Jair

Yang Mulia Awang Tahir bin Haji Metali

Yang Mulia Awang Hamidun bin Kanak

Yang Mulia Awang Mahmud Khairi bin Haji Mahmud

Yang Mulia Awang Aziz bin Haji Abu Bakar

Yang Mulia Awang Hermi bin Karim

Yang Mulia Awang Mohd Amirul Aqrabi bin Ahmad

 

Ketua Pengawal Pelepasan

Yang Mulia Awng Haji Matassim bin Haji Halus

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Pengiran Sambli bin Pengiran Haji Said

Yang Mulia Awang Hamsham bin Haji Matassim

Yang Mulia Awang Johari bin Mustapa

Yang Mulia Awang Haji Fikri bin Haji Matassim

Yang Mulia Awang Abd Hafiy bin Zaini

Yang Mulia Awang Jul Jamal bin Salrail

Yang Mulia 13005 L.Cpl. Sharizan bin Haji Matassim

Yang Mulia 16086 Sld Md Sofian bin Haji Matassim

Yang Mulia Pengiran Haji Jaya bin Pg Haji Randah

Yang Mulia Awang Nazim bin Haji Bungsu

Yang Mulia Awang Nazari bin Haji Zulkifli

Yang Mulia Awang Mohd Khiri bin Abd Rahman

Yang Mulia Awang Nazri bin Sufi

Yang Mulia Awang Nazari bin Yakub

Yang Mulia Awang Md Nazir bin Marneh

Yang Mulia Awang Md Wane Zul Haziq bin Nordin

Yang Mulia Awang Md Noroddin bin Haji Hamdani

Yang Mulia Awang Hadi bin Jamudin

 

Ketua Hakim Lorong

Yang Mulia Awang Haji Antin bin Md Zain

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Haji Rosli bin Mahmud

Yang Mulia Awang Mohd Sudirman bin Haji Haris

 

Ketua Pencatat Masa

Yang Mulia Awang Haji Mohammad bin Salleh

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Haji Bakar bin Kasim

Yang Mulia Dayang Sazawani binti Osman

Yang Mulia Dayang Aminah binti Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Radzuan bin Haji Bakar

Yang Mulia Awang Mohd Apis bin Haji Bakar

Yang Mulia Awang Haji Alim bin Haji Abdullah

Yang Mulia Dayang Noor Aziemah binti Ahmad

Yang Mulia Dayang Arabiatul binti Ahmad

 

Ketua Pencatat Keputusan

Yang Mulia Awang Haji Zulkifli bin Haji Ahmad

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Haji Mohd Azrimin bin Haji Jalil

Yang Mulia Dayang Hajah Zubidah binti Haji Jalil

Yang Mulia Dayang Hajah Zuridah binti Haji Jalil

Yang Mulia Dayang Nuranizah binti Tahir

Yang Mulia Dayang Nur Fadilah binti Tahir

 

Jawatankuasa Juri Rayuan

Pengerusi

Yang Mulia Awang Haji Haris bin Haji Ibrahim

 

Setiausaha

Yang Mulia Awang Haji Abu Bakar bin Abd Rahman

Yang Mulia Awang Haji Lakim bin Haji Tinggal

 

Ketua Marshal

Yang Mulia Awang Abd Rahman bin Ahmad

 

Ketua Hakim

Yang Mulia Maj. (B) Haji Masni bin Haji Md Husain

 

Pelepas Perlumbaan

Yang Mulia Awang Haji Alias bin Haji Osman

Yang Mulia Awang Haji Matassim bin Haji Halus

 

Ketua Hakim Lorong

Yang Mulia Awang Haji Antin bin Md Zain

 

Ketua Pencatat Masa

Yang Mulia Awang Haji Mohammad bin Salleh

 

Jawatankuasa Lumba Bot Laju

Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Haji Mohd Yussof Bin Haji Mastan

Yang Mulia Awang Ang Swee Chuan

Yang Mulia Awang Haji Abd Jalil Bin Haji Bakar

 

Timbalan Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Haji Karim Bin Abdul Kadir

Yang Mulia Awang Ibrahim Bin Datu Laila Raja Hj Mohd Jair

Yang Mulia Awang Hj Razali Bin Hj Kalong

Yang Mulia Awang Naffy Bin Haji Mokti

 

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Haji Raffee Bin Hj Mohd Yussof

Yang Mulia Awang Bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang  Haji Ramble Bin Hj Mohamed

Yang Mulia Awang  Mohammad Firdaus Bin Abdul Rahman

Yang Mulia Awang  Ang Ju Ming

Yang Mulia Awang  Lim Boon Hwa

 

Bendahari

Yang Mulia Awang Hj Mohammad Bin Abu Bakar

 

Pemeriksa Kira-Kira

Yang Mulia Awang  Lim Han Chiong

Yang Mulia Awang  Lim Ting Guan

Yang Mulia Awang  Lim Ting Chai

Yang Mulia Awang Soon Seng Lee

 

Penyelaras (Race Marshal)

Yang Mulia Awang  Sanif Bin Taib (Ketua)

Yang Mulia Awang  Alidi Bin Hj Yahya

Yang Mulia Awang Hj Razali Bin Hj Kalong

Yang Mulia Awang  Jani Bin Ura

Yang Mulia Awang Teo Yong Ming

Yang Mulia Awang Suhaili Bin Hj Ahmad

Yang Mulia Awang Suhaini Bin Hj Ahmad

Yang Mulia Pengiran Hj Ahmad Bin Pengiran Hj Daud

Yang Mulia Awang Zainal Bin Hj Saban

Yang Mulia Awang Hj Tahir Bin Haji Mastan

Yang Mulia Awang Mohd Norul Amin Bin Haji Mohd Yussof

Yang Mulia Awang Haji Yaakub Bin Hj Mohd Said

Yang Mulia Awang Hj Esmit Bin Hj Ibrahim

Yang Mulia Awang Hj Hussin Bin Hj Mohd Said

Yang Mulia Awang Haji Zulkifli Bin Hj Yahya

Yang Mulia Awang Ibni Bin Mohammad

Yang Mulia Awang Latif Bin Abdullah Ho

 

Hakim Pusingan Dan Pendaftaran

Yang Mulia Awang Haji Yaakub Bin Hj Mohd Said (Ketua)

Yang Mulia Awang Hj Hussin Bin Hj Mohd Said

Yang Mulia Awang Latif Bin Abdullah Ho

Yang Mulia Awang Abdul Latif Bin Haji Kadir

Yang Mulia Awang Mohd Safuan Teo

Yang Mulia Awang Sanip Abdullah Pria (Zakaria)

Yang Mulia Awang Haji Azman Hj Mokti

Yang Mulia Pengiran Bungsu Bin Pengiran Damit

Yang Mulia Pengiran Shamsulizam Bin Pengiran Damit

Yang Mulia Awang Metali Bin Haji Morni

Yang Mulia Awang Alfian Bin Haji Morni

Yang Mulia Awang Abu Bakar Bin Hj Daud

Yang Mulia Awang Haji Tuah Bin Hj Tariff

Yang Mulia Awang Kasmi Bin Mat Jair

Yang Mulia Dayang Asrina Bte Thalatha

Yang Mulia Dayang Sarinah Bte Talip

Yang Mulia Dayang Norhidayah Bte Maarof

Yang Mulia Dayang Juliana Bte Naweh

Yang Mulia Dayang Norulaienon Bte Haji Awang Adanan

Yang Mulia Dayang Norha Bte Eya

Yang Mulia Dayang Masnah Bte Hj Langgong

 

Penyelaras Peserta

Yang Mulia Awang Teo Yong Ming

Yang Mulia Awang Maarof Bin Mahari

Yang Mulia Awang Naweh Bin Ura

Yang Mulia Awang Jeremy Bin Naweh

Yang Mulia Awang Zailan Bin Zaini

Yang Mulia Awang Haji Morni Bin Mohd Yusof

Yang Mulia Awang Julaihi Bin Yusof

Yang Mulia Awang Roslan Bin Haji Mahmudin

Yang Mulia Awang Haji Aini Bin Haji Besar

Yang Mulia Awang Asli Bin Ali

Yang Mulia Awang Hj Ahmad Bin Hj Ibrahim

Yang Mulia Awang Hj Ahmad Bin Musli

Yang Mulia Awang Shazul Bin Haji Damit

Yang Mulia Awang Aizan Bin Haji Abd Samad

Yang Mulia Awang Aliakbar Bin Aliuddin

Yang Mulia Dayang Suryini Binti Haji Maidin

Yang Mulia Dayang Hajah Faridah Binti Haji Hitam

Yang Mulia Dayangku Farinawati Binti Pengiran Haji Salleh

 

Media/ Jurugambar/ Perakam Video Penamat

Yang Mulia Awang Hj Md Daud Bin Hj Abd Rahman

Yang Mulia Awang Hj Mohd Saiful Rizal Bin Hj Mohd Yussof

 

Jawatankuasa Lumba Perahu Tambang Tradisi

Ketua Penyelaras Perahu Tambang Tradisi

Yang Mulia Awang  Haji Razali Bin Hj Kalong

 

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Haji Wahab Bin Haji Kalong

Yang Mulia Awang Haji Salleh Bin Haji Besar

Yang Mulia Awang Haji Masdin Bin Hj Kassim

 

Hakim Pelepas Dan Penamat

Yang Mulia Awang Haji Razali Bin Haji Kalong

Yang Mulia Awang Haji Osman Bin Haji Saidin

Yang Mulia Awang Haji Marzuki Bin Haji Buntan

 

Pemeriksa Masa

Yang Mulia Awang Mohd Aidil Bin Hj Ibrahim

Yang Mulia Awang Wahab Bin Kalong

 

Jawatankuasa Jet Ski

Pengerusi

Yang Mulia Awang Christopher Keasberry

 

Penolong Penyelaras

Yang Mulia Awang Hj Idzam Norhaidi Bin Hj Mashud

 

Setiausaha/ Pembantu Teknikal

Yang Mulia Awang Jasni Bin Hj Saniah

 

Pembantu Teknikal

Yang Mulia Awang Baharuddin Bin Zainuddin

 

Hakim Pelepas

Yang Mulia Awang Erman Bin Hj Mashud

 

Hakim Penamat

Yang Mulia Awang Seri Amir Mahadhir Bin Hj Morshidi

 

Penolong Hakim Penamat

Yang Mulia Awang Gabriel Cheong

 

Hakim Keputusan

Yang Mulia Awang Seri Mashud Muliadi Bin Hj Morshidi

 

Bahagian Logistik 1

Yang Mulia Awang Tan Kah Boon

 

Bahagian Logistik 2

Yang Mulia Awang Dzul Iskandar Abdullah

 

Bahagian Logistik 3

Yang Mulia Awang Shahadan Bin Abdol

 

Ketua Keselamatan (Chief Safety Marshal)

Yang Mulia Awang Aznin Bin Haji Tahir​